Dernek Tüzüğü

BURSA EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR DERNEĞİ

 

Madde 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ;  Bursa Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği

KISA ADI: BEYTD

Merkezi: Bursa’dır Şubesi açılmayacaktır.

Yurt içinde ve Yurt dışında temsilcilikler açabilir

LOGO: Dernek yönetim kurulu kararı ile logo oluşturabilir. logo yönetim kurulunun izni olmadan hiçbir kimse tarafından kullanılamaz.

 

Madde. 2: DERNEĞİN AMACI-

Emeklilikte sigortalılık, Çalışma sürelerini dolduran ve primlerini ödeyerek emekliliği hak eden, ancak 4447 sayılı Kanun kapsamında emekli işlemi gerçekleşmeyen üyeleri bir çatı altında toplamak, üyelerinin bu kapsamda hak kayıpları ile diğer sosyal hak kayıplarının çözümü için, Kamuoyu oluşturmak, Kamuoyunu bilgilendirmek, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerle Kanunun yeniden düzenlenmesi konularında görüşmeler ve teklifler sunulması için çalışmalarda bulunmak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve diğer sosyal hak kaybı yaşayanlara hukuki yardımda bulunmak, Hukuki danışmanlık hizmeti sunmak, Üyelere gerektiğinde Psikolojik destek, sosyal yardımlar sağlamak, seslerinin duyulması için basın açıklamaları yapmak, gerekli izinleri almak kaydı ile Toplantı ve Gösteri düzenlemek, Ülke genelinde EYT ile ilgili dernek ve federasyonlara üye olmak ve işbirliği yapmak amacı ile kurulmuştur.

 

Madde 03: BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak

 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek

 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

 4. Dernek Amacının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 5. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

 6. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 7. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 8. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

 10. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 12. Yetkili mercilerden izin almak kaydı ile her türlü süreli ve süresiz yayıncılık yapar; Gazete, dergi, kitap, CD, broşür, bülten, ilan, bildiri vs. gibi tanıtım araçları çıkarır yapar. İnternet yayıncılığı, slayt, mültivizyon gösterileri yapar, yaptırır ve organize eder.

 13. Dernek rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim bastırır, her türlü reklâm, tanıtım ve eşantiyon hazırlar. Üyelerce üretilen ürünlerin tanımını yapar,

 14. Ülke genelinde faaliyetlerini sürdüren  Emeklilikte yaşa takılanlar ve amaca uygun dernekler arasında; dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlamak, 

 15. Genel Kurulca kabul edilecek yönerge doğrultusunda ortak Proje ve iş birliği yapılan kurumlara yardımda bulunabilir. 

 16. Dernek üyelerinin ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirir, sorunlarının duyurulması yolunda çalışmalar yapar, bu konularda ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlarla ilişkiler kurar. Ayrıca, gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmeti verir. 

 17. Sosyal Sorumluluk kapsamında Sosyal yardımlaşma ve dayanışma plan ve projeleri hazırlar.  

 18. Amacı doğrultusunda her türlü yol ve araçlarla tanıtım ve bilgilendirme yapabilir. 

 19. Gerekli izinlerin alınması kaydıyla,Ticari işletme kurar, işletir, kiralar veya kiraya verebilir. Çeşitli ticari kuruluşlarla sözleşmeler yaparak, üye ve mensuplarına daha ucuz alış-veriş yapmalarına imkân sağlamak. 

 20. Yardım toplama mevzuatı hükümleriyle, bu tüzüğe uygun olarak yurt içi ve yurt dışından bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yardım, bağış, intifa ve sükûna hakkı, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder. 

 21. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar kurar, uzman kişilerden oluşan akademik çalışmalar yapar. 

 22. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 23. Yasaların ve tüzüğün müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Sosyal Alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4- ASİL ÜYELİK

Fiil ehliyetine sahip bulunan EYT’li olan,sosyal haklardan yarlanamayanlar ve ya derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Onursal Üyelik

Onursal Üyelik; Derneğe yararlı hizmetleri bulunanlar, Yönetim Kurulu kararıyla Derneğe Onursal Üye olurlar. Onursal üyeler Dernek toplantılarına katılabilir. Ancak bu üyeler oy kullanamayacakları gibi, Dernek organlarına da seçilemezler. Genel Kurul toplantı yeter sayısının oluşup, oluşmadığının tayininde toplantıya katılan Onursal üyeler dikkate alınmaz. Dernek Onursal üyeleri, dernek organlarına seçilemez ve Dernek asli üyelerine sağlanan haklardan istifade edemezler. Yönetim Kurulu, Onursal üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması halinde Onursal üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 5-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 3. Yazılı ikazlara rağmen birikmiş üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 6. Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı hareket edenler ile dernek onur ve haysiyetini rencide eden tutum ve davranışları tespit edilenler Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.Dernek Organları

Madde 7-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul,

 2. Yönetim kurulu,

 3. Denetleme Kurulu

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 8- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, EKİM ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan Maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 9-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Madde 10-Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,

 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

 11. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek,Federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 12. Derneğin vakıf kurması,

 13. Derneğin fesih edilmesi,

 14. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 15. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

 16. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Madde 12: YÖNETİM KURULU

 Yönetim kurulu, Yedi Asil Yedi yedek üye olarak genel kurulca 3 yıl için seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak, bir başkan,bir başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

B- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ: 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,


C- YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI: 

Yönetim Kurulu Başkanı her zaman Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulunda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş sayılacaktır. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği derhal sıralamaya göre yedek üye ile tamamlanır. Özürsüz olarak üst üste üç olağan ve olağan üstü yönetim kurlu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer, Yönetim Kurulu üyeliği düşen üye dışında toplanarak üyeliğin düştüğünü karar altına alır. 

 

Madde 13:  BAŞKAN

Başkan; bir bütün olarak Derneği her konuda temsil eder. Başkan ayrıca Derneğin her türlü iş ve işlemlerinden birinci derecede Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte sorumludur. Yönetim Kurulu’na başkanlık eder, gerektiğinde Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü beyan, demeç, açıklama, basın toplantısı yapmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun bilgisi dışında vereceği demeçlerden Başkanın kendisi sorumludur.

 

 Madde 14:  BAŞKAN YARDIMCILARI

Başkan Yardımcıları, Başkanın olmadığı yerlerde ve Başkanın yetkilendirdiği yerlerde Başkan’ın yerine görev yapar ve Başkanın yetkilerini aynen kullanabilir. Normal zamanlarda Başkan’a yardımcı olur ve Derneğin işlerinin takip edilmesini ve diğer birimlerle ilişkileri sağlar. 

Dernek Üyelerinin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırır. Hizmet Komiteleri kurarak yönetim kuruluna kaynak olabilecek incelemeleri yapar, bunları rapor halinde Dernek yönetim kuruluna sunar.

 

Madde 15:  SEKRETER  

Genel Sekreter, Derneğin bütün işlerinin yürütülmesi, Derneğin örgütlenmesini ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerini ve eşgüdümü sağlar. Genel Başkan Yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcılarının görevini yapar ve yetkilerini kullanır. Ayrıca Dernek işlemlerinin yürütüldüğü İdari Sekreterlik oluşturulur. Bu sekreterlik Yönetim Kurulu adına tüm idari ve Mali işlemleri yürütür.

 

Madde 16:  SAYMAN 

 • Genel Sayman, Derneğin mali işlemlerini yürütür ve hesapların tutulmasını sağlar. Mali konularda proje hazırlar, hesapların düzgün ve zamanında tutulmasını sağlar.Üye kayıtlarının yapılması,dernek defterlerinin düzgün ve zamanında doldurulması, Bütçe hazırlanmasını koordine etmek ve genel kurulda sunmak, Derneğin mali kaynaklarının etkin kullanımı için önerilerde bulunmak, Derneğin mali işlerinin ve finansal durumunun izlenmesi ve Yönetime gerekli bilgilendirmenin yapılması,

 

 Madde 17: DENETLEME KURULU 

Denetleme Kurulu, Derneğin üyeleri arasından üç asıl, üç yedek üye Dernek Genel Kurulunca seçilir. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamalarını denetler. Denetleme Kurulu en az yılda bir toplanır. Derneğin hesaplarını ve ilgili defterlerini inceler, görülen eksiklikler için Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel kurula sunar. Gerektiğinde Yönetim kurulunu uyarır.

 

Madde 18:İÇ DENETİM

Dernekte iç denetim esastır. Diğer organlarca veya dışarıdan denetim yapılması, denetleme kurulunun denetleme yapma yetki ve yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme kurulunun istemesi halinde her türlü bilgi, belge ve kayıtlar Dernek yetkilileri tarafından incelemeye sunulur. Ancak hiçbir belge ve kayıt Dernek dışına çıkarılamaz. Denetleme sonuçlarını gösteren raporları Genel Kurula sunar. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. 

 

Madde 19: BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 20: TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 21: TEMSİLCİLİKLER

Dernek hiçbir yasal organ niteliğini taşımaksızın gerek gördüğü yerlerde temsilcilik ya da irtibat büroları kurabilir. Temsilcilik ve irtibat bürolarının denetimi Derneğin Yönetim Kurulu’na ve Denetim Kuruluna aittir. 

 

Madde 22:  KAYIT VE DEFTERLER

Dernek yürürlükteki mevzuata uygun olarak aşağıda yazılı defterleri tutar. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir; 

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Madde 23: GELİRLER 

Derneğin gelirleri; 

 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 12 TL, aylık olarak ta 4 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

 2. Her türlü bağış ve yardımlar. 

 3. Dernek tarafından gazete, dergi ve bülten gibi yapılacak yayınlar, düzenlenecek piyango, balo,  Eğlence, temsil, sergi, gezi, açık artırma, spor yarışması, konferans, kurs, yarışma, turnuva, kermes, masa tenisi, bilardo, satranç gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler. 

 4. Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler.

 5. Derneğin amacına uygun olarak işleteceği Tesis ve lokalden elde edilecek gelirler. 

 6. Kurulmuş ve kurulacak İktisadi ve ticari faaliyetlerden edilecek gelirler. 

 7. Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.

 8. Gerçek ve tüzel kişilerle, ulusal ve uluslararası resmi, özel kuruluşlar tarafından yapılacak  Ayni ve nakdi, taşınır ve taşınmaz her türlü bağışlar ve bunların gelirleri ile yürürlükteki    Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili Maddeleri uyarınca Belediyelerce yapılacak yardımlar.

 9.  Özel İdare bütçelerinden alınacak olan Bağış ve yardımlar. 

 10. Yerli ve yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan ortak projelerden elde edilen  gelir ve paylar. 

 11. Dernek tarafından hazırlanan projeler sebebi ile yerli ve yabancı kurum ve kuruluşların yapacağı yardım ve bağışlar,

 12. Gerçek ve tüzel kişilerden alınan fon ve destekler. 

 13. Yardım toplama hakkında yasa, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uygun olarak toplanacak    Bağış ve yardımlardan oluşur.

 14. Diğer gelirler

 

Madde 24 DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü Maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 25-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 26-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen Maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki

idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 27: YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA VE ULUSLARARASI FAALİYET 

Dernek, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, her türlü fonlardan, hibelerden ve projelerden yararlanabilir. Derneğin tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve/veya uluslararası dernek, federasyon, konfederasyon ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunabilir. 

 

Madde 28: YARDIM VE İŞBİRLİĞİ 

Dernek, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı dernek, federasyon ve konfederasyonlardan, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki vs. kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak federasyon yurt içinde ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak projelerde yer alabilir, yürütür ve sonuçlandırabilir, yararlanabilir.

 

Madde 29: DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 

Genel kurul Derneğin feshine her zaman karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye halinde BURSA EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR DERNEĞİ ” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Tasfiye işlemine tasfiye kurulu, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Dernek alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel kurulca belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde 30: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yürürlükteki Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın federasyon hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu tüzük 30 (Otuz ) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU;

Ad Soyadı

Görevi

İmza

Turgay ÖLÜÇ

BAŞKAN

 

Selma BOZDAŞ

 BAŞK YARD

 

Fuat TOK

SAYMAN

 

Savaş BAŞAR

SEKRETER

 

Emrah YANIK

KURUCU ÜYE

 

Bülent ÇINAR

 KURUCU ÜYE

 

Kemal GÜL

 KURUCU ÜYE